Όταν συσκευάζουμε το μέλι θα πρέπει υποχρεωτικά στην ετικέτα να αναγράφονται συγκεκριμένες πληροφορίες με ευδιάκριτα και ευανάγνωστα γράμματα και στην ελληνική γλώσσα

  • Το ονοματεπώνυμο ή εμπορική ονομασία και η διεύθυνση του παρασκευαστή ή του μελισσοκόμου
  • Να αναγράφεται η ονομασία του προϊόντος σε σχέση με την προέλευση του. Θα πρέπει να αναγράφεται μόνο <<μέλι>> ή <<μέλι ανθέων>> ή <<μέλι μελιτωμάτων>> ανάλογα αν προέρχεται από νέκταρ ή μελιτώματα
  • Η καθαρή ποσότητα του περιεχομένου της συσκευασίας σε γραμμάρια ή κιλά
  • Η ημερομηνία λήξης αναγράφοντας τον μήνα και την χρονιά λήξης
  • Ο τρόπος συντήρησης και αποθήκευσης του μελιού
  • Η χώρα ή οι χώρες προέλευσης του μελιού όπου έγινε η συγκομιδή του μελιού, αν πρόκειται για 100% ελληνικό μέλι να αναγράφεται <<ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ>>
  • Αν εισάγεται το μέλι να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και έδρα του εισαγωγέα
  • Αν πρόκειται για μέλι ζαχαροπλαστικής πρέπει να αναγράφεται <<ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ>>